Activitats i investigació

Competitivitat de la cadena alimentària

Competitivitat de la cadena agroalimentària

El sector agroalimentari ha patit canvis importants en els darrers anys degut a l'efecte del desenvolupament tecnològic, canvis polítics, econòmics i legislatius dels països, així com causa de l'efecte del procés de globalització. Com a conseqüència d'aquests canvis, els diferents agents de la cadena de valor dels diferents productes agroalimentaris han hagut d'enfrontar-se a situacions de desequilibri ja siguin a nivell legal, econòmic o en relació al sistema productiu. Una situació de desequilibri en la cadena de valor comporta una disminució de la seva eficiència productiva i competitivitat. En aquest marc, el CREDA ha ofert fins al moment una sèrie d'eines que permeten l'anàlisi en profunditat dels diferents sectors agroalimentaris així com una avaluació qualitativa i quantitativa del funcionament de la seva cadena de valor amb l'objectiu de poder identificar els punts crítics o elements a partir dels quals s'origina el desequilibri en la cadena de valor i s'altera la competitivitat en el mercat. Un cop identificats aquests punts o elements es proposen possibles estratègies per abordar la situació. L'anàlisi de la competitivitat de la cadena de valor es pot abordar a nivell global (al llarg de tota la cadena) o a nivell parcial (considerant només una part de la cadena de valor).