Activitats i investigació

Producció d'aliments, gestió del risc i política agrària

Producció d'aliments, gestió del risc i política agrària

La investigació en l'àrea de política agrària s'ha centrat especialment en el desenvolupament i estimació economètrica de models que pretenen entendre els impactes dels diferents instruments de política sobre les decisions de gestió de les explotacions agrícoles (ús d'inputs agrícoles com ara pesticides, ús de la terra agrícola, inversions agràries, decisions de producció, diversificació vs especialització de la producció, etc). Les contribucions a la literatura del nostre treball són principalment quatre. En primer lloc, la modelització dels impactes dels instruments de política sobre les decisions de producció en presència de risc i incertesa. En aquest sentit, hem desenvolupat models que tenen en compte no tan sols el risc existent, sinó també les preferències de risc dels agricultors. En segon lloc, s'ha contemplat la possibilitat que els instruments de política no afecten tan sols a les decisions de producció, sinó també a l'eficiència amb què operen les explotacions agràries. En tercer lloc, hem estudiat els impactes mediambientals de les polítiques, fent especial èmfasi en els efectes de la política sobre l'ús de pesticides. Finalment, l'ús de models dinàmics per a l'anàlisi de les polítiques ha estat revolucionari en una disciplina que principalment s'ha centrat en utilitzar models estàtics, ignorant els costos d'ajustar els inputs fixos, així com la interdependència temporal de les decisions de producció. La investigació en producció ha estat principalment enfocada a determinar l'eficiència amb què les explotacions agrícoles operen i identificar les causes de les ineficiències. Les principals contribucions del treball del CREDA a la literatura inclouen el disseny d'un model economètric per estimar models d'eficiència dinàmica.