Activitats i investigació

Projectes

Finançament: Direcció General d'Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència

Durada: gener 2011 – desembre 2013

Finançament: Agència Espanyola de Cooperació Internacional

Durada: gener - desembre 2008