Activitats i investigació

Projectes

Efectes de les mesures del desacoblament de la PAC sobre decisions de producció. (AGL2006-00949)

Objectius

Dades del projecte

Activitats

Resultats obtinguts, articles publicats