Circular Agronomics

El projecte Circular Agronomics té com a objectiu augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos així com la reutilització i la recuperació de nutrients en el sistema agroalimentari europeu. A la vegada, aborda els reptes ambientals associats a aquests sistemes de producció, com les emissions de GEH i d’amoníac i l’eutrofització de les aigües a causa del lixiviat de nutrients. L’enfocament per donar resposta a aquests objectius és transdisciplinar i multiactor, el que permet posar a prova algunes solucions pràctiques a aquests reptes en cinc zones d’estudi. Les solucions a testar es centren en la realització de noves esmenes orgàniques, la millora en la gestió de cultius, de pastures i de la ramaderia, que permeti optimitzar el cicle dels nutrients i minimitzar les emissions de GEH, i valoritzar els nutrients recuperats i el carboni.

Durada: 1 setembre 2018 – 31 agost 2022

Lloc web del projecte: cordis.europa.eu/project/rcn/214742_en.html

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA participa en l’anàlisi dels factors determinants i en contra de l’adopció per part dels agricultors i ramaders dels diferents sistemes de gestió sostenibles proposats per Circular Agronomics. El CREDA també és responsable d’analitzar la disposició a pagar (DAP) dels consumidors per aliments produïts de manera sostenible, concretament, aquells produïts a partir de les tecnologies i sistemes de producció proposats en el projecte. A Catalunya, s’inclou un anàlisi específic sobre l’impacte de les polítiques de foment de la sostenibilitat (per exemple, un impost a les emissions de CO2) en el comportament dels consumidors.

Novetats

Leave a Reply