Competitivitat del Sector Agroalimentari

L’anàlisi de la competitivitat no és únicament important sinó també un requisit per a les indústries agroalimentàries. La competitivitat és la capacitat de competir en un sector mitjançant diverses estratègies com tenir uns preus més baixos, oferir una qualitat diferencial, innovant de manera sostenible o, millorant la satisfacció del consumidor. Aquesta àrea de recerca es centra en l’anàlisi de la competitivitat de les cadenes agroalimentàries, des dels productors fins als consumidors, és a dir, estudiant tant la demanda d’aliments com la seva producció. L’anàlisi de la competitivitat té un clar enfocament multidisciplinari que utilitza coneixements tècnics, econòmics, psicològics i de comportament.

Per a l’anàlisi de les preferències i actituds dels diferents agents de la cadena, s’empren diversos mètodes qualitatius i quantitatius, como la valoració contingent i els experiments d’elecció, tant en un context hipotètic com no hipotètic. L’avaluació hedònica sensorial també s’aplica, per tal d’associar els resultats d’acceptació i l’anàlisi de les preferències. En particular, s’utilitzen mètodes com els grups de discussió, l’associació de paraules, el procés analític jeràrquic i, com a tècnica d’anàlisi de risc, les loteries experimentals.

S’analitzen diverses fonts de dades, com les procedents d’enquestes, de panels, de consum revelat a la llar i en els punts de venda. La implementació i el disseny de qüestionaris específics i generals son altament aplicats. Se empren igualment escales psicomètriques validades i fiables per mesurar les actituds dels agents econòmics vers a les innovacions, vers les noves tecnologies de producció d’aliments, vers problemes ètics en la producció d’aliments, com el benestar animal i las creences ambientals.

Projectes Relacionats

1 octubre, 2020

CO-FRESH

1 març, 2016

INVITE

1 octubre, 2020

Novaterra

1 juliol, 2016

VINOVERT