En el primer ‘Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Pèrdua i el Malbaratament dels Aliments’ recollim la contribució de CREDA durant gairebé una dècada.

Publicat el 29 de setembre de 2020

Aquest any es celebra per primera vegada el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Pèrdua i el Malbaratament dels Aliments. Des de CREDA hem volgut recollir la nostra contribució a aquesta lluita durant gairebé una dècada, el nostre punt de partida en un dia com avui. Hem fet molta feina, revisar-la avui ens fa veure la que queda per fer i ens ratifica en el nostre compromís de seguir-hi treballant.

CREDA és el grup que ha liderat la recerca en les pèrdues i el malbaratament alimentari (d’ara endavant PMA) des de la UPC, amb una visió́ d’analitzar i valorar el problema de les PMA al llarg de la cadena alimentaria, des del camp fins a les llars o en el canal HORECA. A més, som un centre de recerca amb una extensa xarxa d’actors implicats amb la prevenció i la reducció de les PMA, així́ com l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena de valor: associacions de productors, cooperatives, industries, empreses, administracions i entitats.

A Catalunya, CREDA ha estat un agent científic clau en l’assessorament al govern sobre polítiques publiques de prevenció́ i reducció́ de PMA, participant com a assessor tècnic en la Comissió́ Inter departamental per la coordinació́ de la redacció́ de la proposició́ de Llei 3/2020, de l’11 de març, de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris al Parlament de Catalunya. D’altra banda, s’ha posicionat com un agent líder en recerca per diferents entitats públiques catalanes (Departament d’Agricultura, Pesca i Ramaderia, Agencia de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya) elaborant diversos estudis presentats a continuació. Com a última fita cal destacar que el director del CREDA ha estat elegit director de la “Càtedra UPC-Mercabarna per la lluita contra el malbaratament alimentari” atorgada a la UPC, a la qual CREDA serà responsable de la part científica. 

2015-2019   REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain)
El CREDA ha participat com a partner a REFRESH, un projecte HORIZON 2020 de la Comissió́ Europea que se centra en la reducció́ dels residus alimentaris evitables i en la valorització́ dels aliments amb la finalitat de fer front a aquest problema al llarg de la cadena de valor des d’un enfoc innovador i sistèmic.
CREDA va contribuir al WP2 i WP1, els resultats dels quals els podeu trobar en aquests links:
WP2 “Participació d’empreses
WP1 “Entenent als consumidors
2015-2019   Plataforma REFRESH Espanya
CREDA ha coordinat i creat la plataforma REFRESH Espanya, una plataforma col·laborativa basada en l’establiment d’acords voluntaris entre diferents actors de la cadena agroalimentària per actuar en la prevenció́ de les PMA a tota Espanya. Aquest tipus de plataformes són un mètode d’eficàcia demostrada per aconseguir objectius comuns mitjançant la feina conjunta dels actors implicats. Gràcies a  la plataforma CREDA ha organitzat diverses trobades entre actors de l’àmbit espanyol així com un curs internacional sobre les PMA amb col·laboració amb el WRAP i el CIHEAM-IAMZ i diversos estudis:
– Estudi sobre quantificació́ de PMA en el sector fruiter, titulat Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari a la producció́ primària, l’agroindústria i la distribució́ a l’engròs de préssecs i nectarines (Vidal-Monés, et al.2018)
– Projecte pilot de prevenció́ de malbaratament alimentari en restauració́ col·lectiva de grans esdeveniments (Gastrofira)
– Experiment sobre la percepció́ ciutadana sobre les alternatives de valorització́ alimentàries Course: Food loss and waste reduction and management.
2016 Protocol per la quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya (CREDA-UPC-IRTA & UAB, no publicat)
Proposta metodològica per a la quantificació del malbaratament alimentari en el sector primari, l’agroindústria i el comerç a l’engròs a Catalunya és un protocol de treball per definir una metodologia de quantificació del malbaratament alimentari que es pot adaptar als diferents sectors i etapes de la cadena. L’estudi ha estat elaborat pel CREDA conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya.
2017 Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines
Aquest estudi té com a objectiu realitzar una diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari dels préssecs i nectarines a Catalunya en les etapes de producció primària, transformació i distribució a l’engròs.
Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines 2017 (Vidal-Mones, Reinoso & Diaz-Ruiz, 2018)
2017 Projecte INTERREG Ecowaste4food
CREDA participa com a membre del Comitè̀ Estratègic Català̀ del projecte INTERREG Ecowaste4food. A Catalunya, en el marc de l’Ecowaste4food s’ha desenvolupat el Pla d’Acció́ per a la prevenció́ del malbaratament alimentari a Catalunya 2019-2020.
2018   Tesi doctoral Understanding food waste behaviours along the food supply chain: a multilevel approach (Diaz- Ruiz)
Diaz-Ruiz R, Costa-Font M, Gil JM (2018a) Moving ahead from food-related behaviours: an alternative approach to understand household food waste generation. J Clean Prod 172:1140–1151. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.148
Diaz-Ruiz R, Costa-Font M, López-i-Gelats F, Gil JM (2019) Food waste prevention along the food supply chain: A multi-actor approach to identify effective solutions. Resour Conserv Recycl 149:249–260. doi: 10.1016/j.resconrec.2019.05.031
Diaz-Ruiz R, Costa-Font M, López-i-Gelats F, Gil JM (2018b) A sum of incidentals or a structural problem? The true nature of food waste in the metropolitan region of Barcelona. Sustain 10:. doi: 10.3390/su10103730
2018 Article tècnic: Què és el malbaratament alimentari?
Les investigadores del CREDA han contribuït en varies publicacions, com la del Dossier Tècnic del DARP fent difusió de la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
Què és el malbaratament alimentari? Per Raquel Diaz-Ruiz.
2019   Assessorament tècnic per a la Proposició́ de Llei per a la Prevenció́ de Pèrdues i Malbaratament Alimentari del Parlament de Catalunya
El CREDA participa com assessor tècnic en l’elaboració́ de la Proposició́ de Llei 3/2020, de l’11 de març, de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
2019   Pla Estratègic de l’Alimentació́ de Catalunya (PEAC)
El PEAC és l’eina de govern que ha de posar les bases per assolir el Pacte Nacional de l’Alimentació́, determinant objectius, accions i indicadors pel període 2020-2025 en el camp de l’alimentació́ i els seus àmbits tranversals. El CREDA participa en la fase de diagnosi tècnic com agent científic per identificar els reptes, punts forts i aspectes de millora en els eixos de Sostenibilitat i Malbaratament Alimentari, entre d’altres.
2019   Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries (CREDA-UPC-IRTA & DARP)
El CREDA, conjuntament amb el DARP ha elaborat un document de referència que proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i inclou recomanacions específiques per a les baules de producció primària, comerç a l’engròs i transformació amb exemples concrets. El projecte té com a objectiu principal ajudar a les empreses agroalimentàries en l’elaboració i la implantació d’un Pla que posi de manifest el compromís de les empreses en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament d’aliments.
Guia per a la implantació d’un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries
2019   Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari al sector fruiter: quantificació, anàlisi d’impacte ambiental i econòmic (CREDA-UPC-IRTA & GIRO-IRTA, no publicat.)
El present estudi es proposa millorar el coneixement sobre la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari en la cadena de valor del sector fruiter. S’aborda la cadena de valor des de la producció primària fins al comerç a l’engròs, passant per la transformació i la xarxa de distribució gratuïta a Catalunya. El projecte l’ha realitzat el CREDA conjuntament amb el Grup de Residus Orgànics (GIRO) de l’IRTA per encàrrec del DARP en col·laboració amb l’Agència de Residus.
Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs dels préssecs i les nectarines.
2019   Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari: fitxes sobre oportunitats d’aprofitament alimentari en els principals sectors agroindustrials catalans (VT-IRTA & CREDA-UPC-IRTA,  no publicat)
L’objectiu principal de l’estudi és establir una metodologia per identificar les oportunitats de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari (PMA), així com d’aprofitament i/o valorització dels residus alimentaris de major rellevància al sector agroalimentari de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu, s’han seleccionat tres sectors agroalimentaris estratègics a Catalunya, a partir dels quals s’han identificat els fluxos de residus de cada sector i s’han presentat fitxes amb les oportunitats d’aprofitament i valorització alimentaries identificades a Catalunya i internacionalment.
2020 Estudi de l’impacte del COVID-19 al malbaratament alimentari a les llars (estudi en curs no publicat)
Es tracta d’un estudi internacional que avaluarà l’impacte del la pandèmia del COVID-19 entre d’altres coses, en el malbaratament produït a les llars del total d’aliments, de fruits, verdures i tubercles, a Espanya, Itàlia, Alemanya i als Estats Units. 
2021 Tesi doctoral Assessing the potential of food loss and waste prevention measures as contributors for sustainable diets (Vidal-Monés, en curs – previst 2021)
Estudi d’avaluació del potencial de les nudging strategies en la prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars;
1) Creació del blog amb recursos per a escoles: Escoles contra el malbaratament alimentari
2) Organització de la jornada PATT: Prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars metropolitans

Leave a Reply