RTA2017-00036-C03-01. El Silvopastoralisme com a Estratègia d’adaptació per a Un Desenvolupament Rural Integrat a la Mediterrània

Aquest projecte pretén dissenyar estratègies de gestió integrada que involucrin a la ramaderia extensiva i al sector forestal, per tal d’assentar les bases d’un desenvolupament rural integrat i resilient. La hipòtesis de treball és que un major grau d’integració entre la ramaderia extensiva i la gestió silvícola dels ecosistemes forestals contribuiria a reduir la vulnerabilitat d’ambdues activitats econòmica, a la vegada que es mantenen o milloren els serveis que ofereixen a la societat.

El projecte examina la integració actual i potencial entre els ramaders extensius i els propietaris forestals, així com la seva capacitat i disposició per adoptar esquemes innovadors de gestió conjunta, identificar les preferències dels consumidors vers els productes dels sistemes silvopastorals i desenvolupar escenaris de futur viables pel silvopastoralisme amb la participació dels agents clau.

Durada: 1 gener 2018 – 31 desembre 2020

El rol que assumeix el CREDA

El CREDA coordina aquest projecte i lidera l’avaluació de les tipologies de propietaris forestals, les preferències dels consumidors pels productes silvopastorals i les preferències de ramaders i propietaris forestals per dur a terme plans de pagament innovadors que financin les activitats silvopastorals conjuntes. El CREDA també liderarà l’elaboració de escenaris de futur per a sistemes de silvopastoralisme conjuntament amb els actors clau.

Novetats

Leave a Reply