INVITE

L’objectiu principal del projecte INVITE és afavorir la introducció de noves varietats millor adaptades a diferents condicions biòtiques i abiòtiques i a pràctiques de gestió de cultius més sostenibles.

El CREDA participa al WP6 Xarxes de proves de varietat millorades i té l’objectiu de proposar innovacions organitzatives per millorar la gestió de xarxes de proves de varietats i col·leccions de referència, així com proposar directrius als responsables polítics per millorar l’harmonització de les proves a nivell de la UE.

Així mateix, el CREDA lidera la tasca Avaluació d’impactes de xarxes de proves de varietat millorades. Aquesta tasca determinarà l’impacte econòmic de les millores tècnicament factibles per a les xarxes de proves de varietats i es basarà en un cultiu anual i una espècie perenne provada en dos països. A més dels criteris econòmics, proporcionarà informació sobre els impactes mediambientals (eficiència en l’ús de recursos i ús de fungicides) sobre opcions alternatives. CREDA Valorarà l’impacte econòmic simulant les conseqüències sobre els ingressos dels agricultors de la reducció del lapse entre el registre i l’adopció de genotips i de donar una recomanació de genotips específica del lloc. També es fará una avaluació en termes monetaris dels possibles impactes socials i ambientals d’aquestes millores. CREDA avaluarà la probabilitat d’adopció de les millores proposades per INVITE per a proves de varietat. Aquestes valoracions es basaran en estadístiques oficials, dades històriques i enquestes realitzades durant el projecte. Finalment, aquesta tasca també valorarà els factors que influeixen en l’adopció d’aquestes tecnologies per part dels agricultors.

S’aplicarà una anàlisi de costos-beneficis privats que integri l’anàlisi cost-benefici social, mitjançant l’estimació dels valors dels bens i serveis no comercials i dels serveis que es produeixen conjuntament de la innovació proposada. L’experiment d’elecció discreta proporcional s’utilitzarà per analitzar l’impacte social i ambiental dels diferents escenaris. Es realitzarà un anàlisi mitjançant el procés jeràrquic analític per analitzar les preferències dels grups d’interès respecte als seus diferents objectius en el seu procés de presa de decisions. L’impacte d’aquestes preferències definirà la probabilitat d’adoptar les noves estratègies de gestió. Finalment, una Anàlisi de la Durada (DA) analitzarà els factors determinants que afecten la decisió dels grups d’interès d’adoptar la innovació agrícola.

Aquest enfocament metodològic dinàmic versus l’estàtic és capaç d’analitzar els aspectes de decisió i de difusió de l’adopció de la innovació agrícola. Els Focus groups amb la tècnica del World cafè s’utilitzaran per explorar la reacció dels agricultors respecte a la innovació agrícola proposada i per avaluar les fortaleses, debilitats, oportunitats i i amenaces. Es dissenyarà un qüestionari obert a escala de granja per analitzar les seves opinions, actituds i comportaments envers la innovació. Aquestes tasques s’iniciaran en 2021.

Durada: juliol 2019 – juny 2024

Novetats

Leave a Reply