Licitacions

ANUNCI

Contracte de serveis per les auditories semestrals del projecte europeu INTERREG MED durant els anys 2021 i 2022.
Número d’expedient: 1/2021

Òrgan de Contractació/ Entitat Adjudicadora: “FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI UPC-IRTA (CREDA)”, en endavant CREDA.

Domicili: Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici ESAB, C/ Esteve Terradas, 8, 08860 Castelldefels (Barcelona).

Adreça electrònica: maria.gorro@upc.edu.

Telèfon: 93.552.12.10

 

Dades del contracte:

Tipus de contracte: serveis

Tramitació: ordinària

Procediment: Obert simplificat abreujat

Valor Estimat del Contracte: 4.400 €

Pressupost: 4.400€

Import Total d’IVA: 924€

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 5.324€

Termini execució: Des de data d’acceptació de la resolució d’adjudicació i, com a màxim, fins al 30 de novembre de 2022.

Termini presentació d’ofertes:   03/03/2021, 00:00 hores

Observacions: Les ofertes es presentaran en el Registre General, a la seu de la Fundació, situada a Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici ESAB, C/ Esteve Terradas, 8, 08860 Castelldefels (Barcelona), en horari de 9 a 13 del matí.

Dades de l’anunci:

Data de publicació al perfil de contractant: 17/02/2021 a las 13:15 hores

Divisió en lots: No

Criteris de adjudicació tots amb puntuació automàtica:

  • Ponderació 20 punts – Oferta econòmica
  • Ponderació 20 punts – Reducció de terminis
  • Ponderació 30 punts – Certificacions emeses per Fundacions acreditatives de tasques d’assessorament fiscal i econòmic.
  • 20 punts – Antiguitat superior a 15 anys d’inscripció al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) de l’empresa auditora o soci auditor que signarà l’informe.
  • 10 punts – Coneixements anglès, nivell First Certificate o equivalent.

Garantia provisional/definitiva: No

Documentació adjunta (pdf):

  • Quadre Característiques
  • Plec Clàusules administratives
  • Plec de Prescripcions Tècniques